THE TEAM

Anantha Padmanaban
Vishal Gakhar
( Secretary )

secretary@gjc.org.in

Contact: 7304476286
Anantha Padmanaban
Mitesh Dordha
( AGM – Events & Promotions )

agm_marcom@gjc.org.in

Contact: 9820410448
Anantha Padmanaban
Sumit Pal
( Lead – Operations )

eventops@gjc.org.in

Contact: 9004387573
Anantha Padmanaban
Jay Prakash Kukreja
( Sr. Manager – Sales & Marketing )

sales@gjc.org.in

Contact: 9630111888/7304988843
Anantha Padmanaban
Pratik Joshi
( Regional Secretary – West )

marketingandevents@gjc.org.in

Contact: 8433989682

William D’sa
( Dy. Manager – Marketing )

Dy.mgrmktgops@gjc.org.in

Contact: 8433989674
Sagar Labde
( Executive - Sales )

Contact: 7208087115

Devendra Tambeshwar
( Asst. Manager – Sales )

Contact: 9136139763

Sunil Talsaniya
( Manager – Sales )

Contact: 7208087117

Naushad Ansari
( Regional Executive – West )

Contact: 8433989683

Anurag Jain
( Sr. Executive - Sales )

Contact: 7304988844